CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Gia tăng giá trị đầu tư !

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VÀ THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY THẾ 1 THÀNH VIÊN HĐQT xem tại đây

                       

Đại hội Đồng Cổ đông thường niên Năm 2015

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

Sáng ngày 30/6/2015, tại Tòa Nhà Galaximco – Số 36 Hoàng Cầu, TP. Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (VNDI) đã tổ chức thành công Đại hội Đồng Cổ đông thường niên Năm 2015. Đại hội có sự tham dự trực tiếp và ủy quyền của 140 Cổ đông đại diện cho 8.771.900 cổ phần tương đương 87,72% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty. Đại hội cũng chào đón sự tham dự của các Quý vị khách mời, các Công ty Chứng khoán, Công ty Kiểm toán, các Cơ quan truyền thông, Báo chí đến chứng kiến và đưa tin về Đại hội.

            

                                  Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 tại Tòa nhà Galaximco – 36 Hoàng Cầu, Hà Nội

 Doanh thu hợp nhất năm 2014 của VNDI là 171,19 tỷ đồng, tăng 1.880,27% so với năm 2013, đạt 95,11% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế là 13,57 tỷ đồng, tăng 859,9% so với năm 2014, đạt 108,56% kế hoạch. Có được thành công này là nhờ sự nắm bắt kịp thời cơ hội, đánh giá tìm hiểu nhu cầu thị trường và tập trung xây dựng nguồn lực của Ban Điều hành trong những năm qua. Đại hội đã thông qua việc chia cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% vốn cổ phần.

            

                                                                             Đoàn chủ tịch chủ trì Đại hội

 Với tinh thần làm việc trách nhiệm và nhất trí cao, các định hướng của Hội đồng Quản trị đề ra đã được Đại hội biểu quyết và thông qua với tỷ lệ tán thành cao, bao gồm: 

 

 • Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014;
 • Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014; Kế hoạch kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015;
 • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2014;
 • Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014;
 • Chi trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% vốn cổ phần;
 • Lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015;
 • Phê chuẩn thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm2015;
 • Bầu thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018;
 • Phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
 • Nhận chuyển nhượng QSD Đất Nông nghiệp chuyển đổi thành KCN 50 năm tại Hải Phòng;
 • Kế hoạch phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ, với tỷ lệ 1:2
 •            

                                                   Cổ đông thông qua các các nội dung được trình bày tại Đại hội.                                          Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2018 đối với ông Nguyễn Hải Hoàn và bầu thay thế đối với Ông Nguyễn Đức Quang. 

          

 Thành viên mới của HĐQT ra mắt Đại hội

Theo Ông Bùi Đình Như – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ: VNDI sẽ tự tin hoàn thành Kế hoạch doanh thu 195 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 18,5 tỷ đồng. Cổ tức năm 2015 dự kiến là 15%. Năm 2015, VNDI đã có trong tay 02 thỏa thuận hợp tác đầu tư lớn, đây là cơ sở vững chắc để VNDI sẽ hoàn thành Kế hoạch 2015 đã được Đại hội thông qua.

            

                                      Ông Bùi Đình Như – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ trao đổi cùng Phóng viên, Báo chí

Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của VNDI kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 11h30 phút cùng ngày, đây là một tín hiệu cho sự thuận lợi trong kinh doanh năm 2015

Đối tác

videopdflien ket facebook
Nguyễn Trung Toàn: Nguyễn Trung Toàn
Nguyễn Thị Huệ: Nguyễn Thị Huệ