VIETNAM ENTERPRISE INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
INCREASE IN VALUE OF INVESTMENT !

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CỦA CÔNG TY

16. Báo cáo thường niên năm 2019 xem tại đây

15. Báo cáo thường niên năm 2018 xem tại đây

14. Báo cáo thường niên năm 2017 xem tại đây

13. Báo cáo thường niên năm 2016 xem tại đây

12. Báo cáo thường niên năm 2015 xem tại đây

11. Báo cáo quản trị nội bộ Công ty năm 2015 xem tại đây

10. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu 08/03/2016 xem tại đây

9. Báo cáo quản trị nội bộ 6 tháng 2015 xem tại đây 

8. Bản cáo bạch niêm yết  xem tại đây 

7. Báo cáo quản trị nội bộ năm 2014 xem tại đây

6. Báo cáo thường niên năm 2014 xem tại đây 

5. Báo cáo thường niên năm 2013 xem tại đây 

4. Báo cáo thường niên năm 2012 xem tại đây

3. Báo cáo thường niên năm 2011 xem tại đây

2. Báo cáo thường niên năm 2010 xem tại đây

1. Thông tin tóm tắt về Công ty Đại chúng tại đây

Subsidiaries and associated
fid2017 logo.jpg
Partners

videopdflien ket facebook
Nguyễn Trung Toàn: Nguyễn Trung Toàn
Nguyễn Thị Huệ: Nguyễn Thị Huệ